Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu CreaShop.sk

 

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BRIDGEWAY s.r.o. , zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98307/B, IČO: 47737492 so sídlom Azalková 1, Dunajská Lužná, 900 42, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“)

1.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné podmienky budú upravovať kúpne zmluvy, uzavreté cez e-shop, na základe ktorých predávajúci dodá tovar uvedený na v e-shope kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

  1. Kúpna zmluva

2.1.   Kúpna zmluva sa uzaviera vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na stránke e-shopu (ďalej ako "objednávka").

2.2.   Potvrdením objednávky sa rozumie akceptovanie e-mailovej požiadavky predávajúcim, ktoré zašle kupujúcemu po overení ceny a dostupnosti objednávaného tovaru. Potvrdením požiadavky zo strany predávajúceho sa uzaviera kúpna zmluva. Cena za tovar uvedená v e-shope je uvedená vrátane DPH.

2.3.   Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje popis tovaru a jeho cenu, dodaciu lehotu, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a tiež údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru a tiež údaje o predávajúcom.

2.4.   Kupujúci môže požiadať o zrušenie objednávky prostredníctvom e-mailu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu. Zrušenie objednávky musí pozostávať z údajov kupujúceho: číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je bezplatné. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.5.   Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, jej zmena musí mať rovnako písomnú formu.

 

  1. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1.   Kupujúci je povinný:

a)      prevziať objednaný alebo zakúpený tovar,

b)      zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom

3.2.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

  1. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.   Predávajúci je povinný:

a)      Na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite,

b)      odovzdať kupujúcemu všetky doklady ako napr. daňový doklad

4.2.   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

4.3.   Predávajúci má právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru.

4.4.   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

  1. Dodanie tovaru a platobné podmienky

5.1.        Na stránke e-shopu je uvedený bežne dodávaný tovar pričom skutočná dostupnosť tovaru bude potvrdená na základe dopytu kupujúceho.

5.2.        Ponúkaný tovar je umiestnený na stránke e-shopu.

5.3.        Tovar bude kupujúcemu dodaný do 30 kalendárnych dní od akceptovania objednávky predávajúcim.

5.4.        Kupujúci súhlasí s dodaním tovaru podľa bodu vyššie.

5.5.        Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.6.        Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, jeho obal, ihneď pri jeho doručení. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi / doručovateľovi a ihneď skontrolovať stav tovaru.

5.7.        Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v Obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

5.8.        Súčasťou každej zásielky je daňový doklad, ktorý je zasielaný predávajúcim elektronicky.

5.9.        Predávajúci poskytuje nasledujúce formy platieb za tovar:

a) Platba na dobierku (spoplatnená sumou 1,50 €).

b) Platba prevodom na účet predávajúceho (nespoplatnená). Tovar bude zaslaný až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho najneskôr do piatich kalendárnych dní po akceptovaní objednávky. V opačnom prípade bude objednávka zrušená.

  1. Kúpna cena a vlastníctvo tovaru

6.1.        Kúpna cena pozostáva z ceny samotného tovaru, nákladov na balné a z nákladov doručenie tovaru kupujúcemu.

6.2.        Deň platby bezhotovostným prevodom sa považuje , deň, keď je celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3.        Kúpna cena za dohodnutý tovar je splatná v lehote uvedenej v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný ju zaplatiť, najneskôr pri prevzatí tovaru.

6.4.        Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1.        Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

7.2.        Tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť v v lehote 14 dní od prevzatia používaný.

7.3.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno, priezvisko a adresu kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu predmetný tovar. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.4.        Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy.

7.5.        Predávajúci vráti platby kupujúcemu do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu ak sa obidve strany nedohodli inak.

7.6.        Predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienok.

7.7.        Ak po odstúpení od zmluvy kupujúcim bude predávajúcemu doručený tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný má predávajúci nárok na náhradu škody vo forme preplatenia zníženia hodnoty tovaru.

7.8.        Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar dokladu o zaplatení a v originálnom obale.

7.9.        Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru.

7.10.     Predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy nemôže byť predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek alebo tovaru vyrobeného na mieru kupujúceho.

 

  1. Reklamačný poriadok

8.1.        Reklamačný poriadok je súčasťou týchto obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke predajcu www.creashop.sk a odoslaním objednávky kupujúcim zároveň potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

8.2.        Za chyby tovaru zodpovedá predávajúci a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.3.        Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.4.        Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.5.        Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

8.6.        Zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo zaslaním tovaru späť predávajúcemu formou listovej zásielky, ak tovar vykazuje vady. Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

8.7.        Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.8.        Predávajúci vydá potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v písomnej forme alebo e-mailom, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.9.        Rozhodnutím kupujúceho, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a to buď odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie .Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho písomnou formou (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.10.     Právo na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

8.11.     Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)      nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu

b)      neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)       uplynutím záručnej doby tovaru,

d)      mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)      manipouláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)       poškodením tovaru pri doprave

8.12.     Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie listom alebo prostredníctvom e-mailu.

8.13.     Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak.

8.14.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.15.     V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.16.     Všetky záručné opravy sú bezplatné.

8.17.     Ak je chyba odstrániteľná, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom: a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo b) predávajúci chybný tovar vymení.

8.18.     Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)      výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,

b)      v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na tovar

8.19.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamácii od kupujúceho.

 

  1. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

9.1.        Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez uvedených údajov predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2.        Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v zmysle jeho súhlasu na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje kupujúci pri objednaní tovaru prostredníctvom e-shopu.

9.3.        Zaslaním záväznej objednávky kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie, spracovanie vo svojich systémoch a uschovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

9.4.        Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe.

9.5.        Predávajúci bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, na účel pre ktorý boli zhromaždené v zmysle týchto obchodných podmienok a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

9.6.        Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, účel spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov.

 

  1. Záverečné ustanovenia

10.1.     Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.

10.2.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

10.3.     Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

10.4.     Zmeny týchto obchodných podmienok budú oznámené umiestnením na stránke e-shopu.

10.5.     Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.11.2015