Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli CREASHOP.SK

 1.     Úvodné ustanovenie

Dokument s názvom „Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli creashop.sk“ (ďalej len „Pravidlá“) informuje o spôsobe ochrany osobných údajov, vrátane práv zákazníka v súvislosti so spracovaním osobných údajov popisuje nasledujúce pravidlá:

a)       definovanie správcu osobných údajov (ďalej len „správca“)

b)      spracovávania osobných údajov zákazníkov a používateľov webového portálu creashop.sk (ďalej len “portál“)

c)       právneho rámca ochrany a spracovávania osobných údajov zákazníkov

d)      účelu a doby spracovávania osobných údajov zákazníkov

e)       poskytovania osobných údajov zákazníkov iným subjektom

f)        využitia práv zákazníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

g)       spôsob uplatnenia práv

 1.     Správca osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu ( ďalej len „prevádzkovateľ) a zároveň správcom osobných údajov je spoločnosť Bridgeway, s.r.o., IČO: 47 737 492,  Azalková 1/1754, 900 42 Dunajská Lužná zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98307/B.

 1.     Spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel spracováva nasledujúce osobné údaje:

 •        zákaznícke údaje  ako meno a priezvisko, dátum narodenia, prihlasovacie meno a heslo na portál
 •        kontaktné údaje ako telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa.
 •        údaje v zákazníckom účte portálu ako sú kontaktné údaje, číslo objednávky, údaje o produktoch, forma platby, nákupný košík produktov, recenzie na produkty vkladané zákazníkom na portáli 
 •        súbory cookies a iné údaje o návšteve portálu ako prezerané stránky, IP adresa, identifikácia zariadenia, typ a verzia operačného systému a prehliadača, poloha zariadenia. Uvedené typy údajov spracovávame pri prístupe na portál z mobilných zariadení ako aj z počítača. Cookies predstavujú textové súbory vytvárané webovým serverom, ktoré sú ukladané v internetovom prehliadači.Existujú dva typy cookies súborov:

o    cookies potrebné pre technické zabezpečenie prenosu  elektronickej komunikácie internetovej stránky cez elektronickú komunikačnú sieť  (voči týmto súborom nie je možné udeliť nesúhlas).

o   cookies, ktoré analyzujú údaje o fyzickej osobe. Voči týmto súborom je možné vysloviť nesúhlas. Doba spracovania týchto údajov je 3 roky.

Osobné údaje sú získavané prevádzkovateľom priamo od zákazníka pri osobnej, telefonickej či elektronickej komunikácii a prostredníctvom portálu. Osobné údaje nie sú získavané, spracovávané a uchovávané od iných strán.

 1.     Právny rámec ochrany a spracovávania osobných údajov

Správca osobných údajov v zmysle týchto Pravidiel postupuje pri spracovaní a ochrane osobných údajov v súlade s týmito právnymi predpismi:

 •      Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 •      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

 

  

 1.     Účel a doba spracovávania osobných údajov zákazníkov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané pre nasledujúce účely:

 •      Poskytovanie tovarov a služieb a plnenie podmienok zmluvy

Poskytovanie tovarov a služieb a plnenie zmluvy na základe osobných údajov od zákazníka sa riadi  Všeobecnými obchodnými podmienkami elektronického obchodu Creashop.sk. Údaje získavané od zákazníka pri vytváraní objednávky, sú používané najej riadne vybavenie. Tieto údaje sú používané v účtovnom a fakturačnom systéme prevádzkovateľa. Osobné údaje získané od zákazníka po prihlásení sa do konta zákazníka sú spracovávané za účelom udržania aktuálnych údajov v konte zákazníka.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom na účel uzavretia zmluvy, a tiež na obdobie trvania zmluvného vzťahu.

 •      Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje prevádzkovateľ spracováva v internom účtovníctve a pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 •      Komunikácia so zákazníkom

Pre zabezpečenie komunikácie so zákazníkom, pre zaslanie oznámení o objednávke pre prípadnú reklamáciu prevádzkovateľ spracováva kontaktné údaje.

 •      Marketingové obchodné ponuky

Osobné údaje zákazníka sú používané pre evidenciu nákupnej histórie tovarov a pre relevantné odporučenie iných tovarov, ktoré by mohli zákazníka zaujímať na základe predchádzajúcich objednávok. Rovnako sú spracovávanéinformácie o návštevách a pohybe na všetkých stránkach portálu pre účely reklamy a marketing. Dané informácie sú tiež využívané na analýzy používania stránok portálu zákazníkom pre vyhodnotenie ďalších možností úpravy stránok portálu pre lepšiu zákaznícku skúsenosť. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súvislosti s marketingovými akciamina plnenie marketingovej akcie, jej vyhodnotenie, kde doba spracovania osobných údajov je daná dĺžkou trvania samotnej marketingovej akcie.

Ak bol zákazníkom udelený súhlas tak prevádzkovateľ môže zasielať emaily s komerčnými informáciami, novinkami, aktuálnymi ponukami. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním žiadosti na emailovú adresu gdpr@creashop.sk .

 1.     Poskytovanie osobných údajov iným subjektom

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom, bez súhlasu zákazníka s výnimkou doručovateľskej služby, ktorú si zákazník zvolí pri objednávke a to:  Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124. Doručovateľskej službe sú poskytované tieto údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa.

Prevádzkovateľ má právo uchovávať a sprístupňovať osobné údaje aj bez súhlasu zákazníka iným osobám, aby tak vyhovel povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných a regulačných orgánov. Na tieto účely sú osobné údaje využívané po dobu vyžadovanú aktuálnym príslušným právnym predpisom, momentálne maximálne počas 10 rokov.

 1.     Práva zákazníkov v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má zákazník nižšie uvedené práva, ktoré si môže uplatniť zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu gdpr@creashop.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v tomto dokumente.

 •      Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo na získanie kópie spracovávaných osobných údajov prevádzkovateľom.

 •      Právo na opravu osobných údajov

Ak zákazník zistí, že dochádza k spracovávaniu jeho nepresných alebo neúplných osobných údajov má právo na opravu nepresných údajov priamo na portáli v jeho osobnom účte alebo právo požiadať prevádzkovateľa o ich opravu.

 •      Právo na vymazanie osobných údajov

Zákazník má právo na výmaz osobných údajov ak o to písomne požiada prevádzkovateľa a neuplatňujú sa zákonné výnimky. Výmaz sa však nedotkne údajov, ktoré je nevyhnutné podľa právnych noriem uchovávať. Ďalej zákazník má právo na výmaz osobných údajov aj v týchto prípadoch:

o   osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spracovával prevádzkovateľ 

o   bol odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

o   bola vznesená námietka proti spracovávaniu osobných údajov v konkrétnej situácii, ktoré sú spracovávané na základe záujmov prevádzkovateľa a je zrejmé, že už takéto záujmy už nie sú oprávnené alebo námietka voči spracovávaniu osobných údajovza účelom priameho marketingu

o   osobné údaje zákazníka sú spracované nezákonne

o   spracovávajú sa osobné údaje osôb detí mladších ako 16 rokov

o   ak bolo zákazníkom zrušené konto, dôjde k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné

 •      Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov

Zákazník má právo požiadať prevádzkovateľa o dočasné obmedzenie spracúvania, v nasledujúcich prípadoch:

o   ak má zákazník domnienku, že sú spracovávané nesprávne osobné údaje, do doby, overenia správnosti osobných údajov

o   spracovávanie osobných údajov zákazníka je nezákonné teda spracovávanie je bez dostatočného právneho základu

o   osobné údaje zákazníka na účely spracovávania už nie sú pre prevádzkovateľa potrebné, ale sú potrebné pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov zákazníka

o   pri vznesení námietky zákazníkom pre spracovávanie osobných údajov, do doby overenia alebo oprávnené dôvody pre spracovávanie osobných údajov prevažujú nad zákazníkovými záujmami

V týchto situáciách má prevádzkovateľ právo spracovávať osobné údaje zákazníka len s jeho výslovným súhlasom s výnimkou uloženia alebo zálohy jeho osobných údajov.

 •      Právo na prenosnosť spracovávania osobných údajov

Zákazník má právo na získanie osobných údajov, ktoré o ňom spracováva prevádzkovateľ na základe súhlasu o spracovávanie osobných údajov. Osobné údaje sú poskytnuté zákazníkovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžu to byť len údaje, ktoré spracovávané v databázach prevádzkovateľa.

 •      Právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov

Právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov má zákazník ak dochádza k spracovávaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Námietku je možné podať tiež voči spracovávaniu osobných údajov účely priameho marketingu. 

 •      Právo podať sťažnosť

Zákazník má právo podať sťažnosť voči spracovávaniu osobných údajov prevádzkovateľom na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 1.     Spôsoby uplatnenia práv

Pre zaslanie otázok, sťažností alebo žiadostí súvisiacich so spracovaním osobných údajov je zákazníkom k dispozícii emailová adresa gdpr@creashop.sk . Žiadosti, otázky, sťažnosti budú vybavené maximálne do jedného mesiaca od ich zaslania prevádzkovateľovi.

Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli CREASHOP.SK sú platné a účinné od 25. 5. 2018.